Poziv na dostavu ponude – soboslikarski radovi

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, pokreće nabavu: Soboslikarski radovi na Odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16., 144/22.) za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540,00 EUR (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 EUR (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su: SOBOSLIKARSKI RADOVI NA ODJELU MEDICINSKE DIJAGNOSTIKE I REHABILITACIJE POLIKLINIKE SUVAG; CPV: 45442100-8, sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik – upisati jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, te dostaviti minimalno jednu ovjerenu potvrdu o uredno izvršenim radovima, a koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 41.400,00 € (bez PDV-a).

2. UVJETI NABAVE

 • način izvršenja: narudžbenica
 • rok izvršenja: 01.07.- 31.08.2023.
 • mjesto izvršenja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, zgrada zdravstva (Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije)
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučenih roba obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučenim količinama roba iz troškovnika.
 • kriterij za odabir ponude: najniža cijena (u slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije)
 • SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
 • Troškovnik (ispunjen)
 • Potvrda o uredno izvršenim radovima izvedenim u skladu s pravilima struke (ispunjena i ovjerena), a vezano uz predmeta javne nabave
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja (priložiti)

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA (TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST)

Gospodarski subjekt mora, sukladno Pozivu za dostavu ponude, dokazati da je u godini u kojoj je započet ovaj postupak jednostavne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini uredno izvršio jedan ili više ugovora čiji opseg obuhvaća soboslikarsko – ličilačke radove poslovnih prostora ili slične radove, na način da je vrijednost izvršenih ugovora jednaka ili veća od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.

Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz ove točke Poziva za dostavu ponude gospodarski subjekt je obavezan dostaviti minimalno jednu ovjerenu potvrdu o uredno izvršenim radovima, koja se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude

5. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude je do utorak, 06. travnja 2023. do 12:00 sati.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja i izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a najkasnije jedan dan prije roka za dostavu ponude do 12:00 sati. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom nabave mogu se dobiti upitom na mail: zagreb@suvag.hr i asucur@suvag.hr ili pozivom na 01/4629 603.

Ponuda se dostavlja osobno ili poštom, naslovljena na „Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, ul. Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb“, s naznakom „Soboslikarski radovi na Odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG“.

5. OSTALO

 • Informacije u vezi s predmetom nabave: tajništvo Poliklinike SUVAG, telefon: 01/4629-603, e-mail: zagreb@suvag.hr, asucur@suvag.hr.
 • Obavijest o rezultatima provedenog postupka objavit će se na službenim stranicama Poliklinike SUVAG, http://www.suvag.hr/
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je pdf50.png

TROŠKOVNIK

Potvrda o urednom ispunjenju radova

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je pdf50.png