Poziv na dostavu ponude – adaptacija poslovnog prostora

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, pokreće nabavu: Adaptacija poslovnog prostora na Odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG- izgradnja sobe za prvostupnicu sestrinstva te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16., 144/22.) za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540,00 EUR (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 EUR (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su: ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA NA ODJELU DIJAGNOSTIKE I REHABILITACIJE POLIKLINIKE SUVAG; CPV; CPV: 45262700-8, sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik – upisati jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, te dostaviti minimalno jednu ovjerenu potvrdu o uredno izvršenim radovima, a koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 20.200,00 € (bez PDV-a).

2. UVJETI NABAVE

 • način izvršenja: narudžbenica
 • rok izvršenja: 01.07.- 31.08.2023.
 • mjesto izvršenja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, zgrada zdravstva (Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije)
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučenih roba obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučenim količinama roba iz troškovnika.
 • kriterij za odabir ponude: najniža cijena (u slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije)
 • SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
 • Troškovnik (ispunjen)
 • Potvrda o uredno izvršenim radovima izvedenim u skladu s pravilima struke (ispunjena i ovjerena), a vezano uz predmeta javne nabave
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja (priložiti)

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA (TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST)

Gospodarski subjekt mora, sukladno Pozivu za dostavu ponude, dokazati da je u godini u kojoj je započet ovaj postupak jednostavne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini uredno izvršio jedan ili više ugovora čiji opseg obuhvaća adaptacije poslovnih prostora ili slične radove, na način da je vrijednost izvršenih ugovora jednaka ili veća od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.

Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz ove točke Poziva za dostavu ponude gospodarski subjekt je obavezan dostaviti minimalno jednu ovjerenu potvrdu o uredno izvršenim radovima, koja se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude.

5. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude je do utorak, 06. travnja 2023. do 12:00 sati.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja i izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a najkasnije jedan dan prije roka za dostavu ponude do 12:00 sati. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom nabave mogu se dobiti upitom na mail: zagreb@suvag.hr i asucur@suvag.hr ili pozivom na 01/4629 603.

Ponuda se dostavlja osobno ili poštom, naslovljena na „Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, ul. Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb“, s naznakom „Adaptacija Poslovnog prostora na Odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG“.

5. OSTALO

 • Informacije u vezi s predmetom nabave: tajništvo Poliklinike SUVAG, telefon: 01/4629-603, e-mail: zagreb@suvag.hr, asucur@suvag.hr.
 • Obavijest o rezultatima provedenog postupka objavit će se na službenim stranicama Poliklinike SUVAG, http://www.suvag.hr/

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je pdf50.png

TROŠKOVNIK

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je xlsx.png

Potvrda o urednom ispunjenju radova

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je pdf50.png