Služba za medicinsku dijagnostiku i funkcionalnu terapiju slušanja

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 7.00 – 20.00 sati

Voditeljica Službe

aras_2

dr. Ivana Aras, spec. ORL
Tel. +385 (0) 1 46 29 630
E-pošta: iaras@suvag.hr

Predbilježbe i obavijesti

ksenija_1

Prijemna ambulanta
Telefon: +385 (0)1 46 29 629

 Specijalističke ordinacije


Stručni tim čine: liječnici specijalisti – otorinolaringolozi s dodatnom subspecijalizacijom, neurolozi, fizijatar, psihijatar; psiholozi dijagnostičari; viši zdravstveni tehničari i medicinske sestre.

Dijagnostičke ordinacije i pripadajući laboratoriji opremljeni su suvremenom medicinskom opremom.

 • ORL – opća ordinacija
  opći ORL pregled, liječenje i upućivanje na daljnju dijagnostičku obradu
 • ORL – audiovestibulološka ordinacija
  dijagnostika i liječenje bolesti uha te oštećenja sluha i ravnoteže uz audiološka i vestibulološka laboratorijska ispitivanja: audiometrija, timpanometrija, otoakustička emisija (OAE), ispitivanje ranih, slušnih evociranih potencijala (BERA), potencijala srednjih (MLR) i kasnih latencija (LLR), evociranih slušnih potencijala izazivanih električnim podražajem (EABR, EMLR i ELLR); dijagnostička obrada radi odabira slušnog pomagala i prije ugradnje umjetne pužnice kao i poslijeoperacijsko praćenje; vestibulometrija, elektronistagmografija (ENG)
 • ORL – fonijatrijska ordinacija
  dijagnostika i liječenje promuklosti i drugih smetnji glasa i govora uz uporabu suvremenih metoda pretraga: direktoskopija larinksa, fiberendoskopija, videolaringostroboskopija, akustička analiza glasa
 • Neurološka ordinacija
  neurološki pregled i laboratorijska ispitivanja: elektroencefalografija (EEG), moždana kartografija (Brain Mapping) s evociranim potencijalima (slušnim, vidnim, somatosenzornim)

Naručivanje za EEG u budnosti sa cerebralnom kartografijom – ODRASLI

Uz prethodno poslanu uputnicu u e – sustav od nadležnog liječnika opće medicine – (uputnica A3, šifra djelatnosti 2060000, neurologija)

na e-mail: neuro@suvag.hr   –  (navesti ime i prezime, te kontakt broj)
telefon: +385-1-4629 633; +385-1-4629 759

 • Fizijatrijska ordinacija
  fizijatrijski pregled i dijagnostika smetnji u motoričkom razvoju i psihomotornoj organizaciji, stabilometrijsko ispitivanje ravnoteže: stabilometrijska platforma, fizikalna terapija i savjetovalište za roditelje
 • Pedijatrijska ordinacija
  neuropedijatrijski pregled u sklopu timske obrade djece oštećena sluha i/ili govora
 • Psihijatrijska ordinacija
  psihijatrijski pregled i praćenje pacijenta, psihoterapija, potpora obitelji pacijenta (savjetovalište, suportivna terapija)
 • Psihološka dijagnostička obrada
  ispitivanje inteligencije, psihomotornog razvoja, psiholingvističkih sposobnosti; testiranje stupnja govornog razvoja, čitanja i pisanja; neuropsihološko ispitivanje


Ambulante za funkcionalnu dijagnostiku i rehabilitaciju slušanja


Stručni tim čine audiorehabilitatori-dijagnostičari i audiorehabilitatori, a rehabilitacija se odvija u uskoj suradnji s timom Odsjeka za medicinsku dijagnostiku i drugim stručnjacima u Poliklinici.

Medicinska i verbotonalna dijagnostika i rehabilitacija se međusobno nadopunjuju i koordiniraju tijekom tretmana pacijenta. Rezultati dijagnostičkog ispitivanja upućuju na potrebu provođenja jedne ili više vrsta terapije određenog tipa prema potrebama pacijenta.

Programi

 • verbotonalna funkcionalna dijagnostika (ispituje funkciju slušanja i određuje tip rehabilitacije)
 • ambulantna rehabilitacija slušanja i govora:
  – širenje optimalnog slušnog polja
  – širenje dinamike slušanja
  – popravljanje podnošenja odjeka u prostoru
  – popravljanje selektivnog slušanja
  – skraćivanje vremena integracije
 • funkcionalna terapija šuma
 • izbor slušnog pomagala (funkcionalna rehabilitacija i prilagodba)

Termine pretraga i/ili terapije treba dogovoriti telefonom ili osobno u prijamnoj ambulanti. Potrebna je uputnica odabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite (u protivnom troškove snosi korisnik).


Upute za roditelje – Psihološko ispitivanje kod djece s govornim teškoćama, slušnim oštećenjima i teškoćama u učenju:

Upute za roditelje - psihološka ambulanta