Poziv na dostavu ponude

Zagreb, 03. listopada 2023.                                                                                                                                                                                            

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, pokreće nabavu: Telefonska centrala te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16., 114/22.) za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540,00 EUR (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 EUR (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: Telefonska centrala; CPV: 32551200-2, sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude.

Gospodarski subjekt treba dostaviti svoju ponudu kojoj treba priložiti popunjeni troškovnik sa specifikacijom – upisati jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i sveukupnu cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost te dostaviti potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja ne stariju od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponude.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 14.029,80 € (bez PDV-a).

 • UVJETI NABAVE
 • način izvršenja: narudžbenica
 • rok izvršenja: do 15. studenog 2023. godine
 • mjesto izvršenja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučenog predmeta nabave obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučenim količinama iz troškovnika.
 • kriterij za odabir ponude: najniža cijena (u slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije)
 • TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Partner/Reseller certifikat proizvođača ponuđenog sustava.

Gospodarski subjekt mora dokazati da ima dovoljnu razinu tehničke i stručne sposobnosti u skladu s količinom i namjenom predmetne isporuke roba, a što se dokazuje referencama iz prije izvršenih ugovora za isti ili sličan predmet nabave. Ponudi je potrebno priložiti:

a) Popis glavnih izvršenih isporuka roba, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, ukupne vrijednosti 14.029,80 EUR bez PDV-a vezanih uz predmet nabave.

Popis sadržava: Predmet (naslov, opis) ugovora, vrijednost ugovora bez PDV-a, datum izvršenja te naziv druge ugovorne strane.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, sukladno članku 264. stavku 4. ZJN 2016.

Smatra se da je traženi uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta vezan uz

predmet nabave ako je usluga ista ili slična predmetu nabave.

b) Gospodarski subjekt mora dostaviti dokaze o obrazovnim i stručnim kvalifikacijama članova tima koji će sudjelovati u izvršenju predmetne usluge. Kao dokaz sposobnosti iz ove točke dostavlja se popis tehničkih stručnjaka koji će biti angažirani u izvršenju ugovora, a koji uključuje minimalno 2 (dvije) osobe koje posjeduju certifikat proizvođača opreme  ponuđenog sustava o školovanju za instaliranje i održavanje ponuđenog sustava ili jednakovrijedan dokument proizvođača opreme.

Popis tehničkih stručnjaka koji će biti angažirani u izvršenju predmeta nabave dostavlja se u obliku Izjave potpisane i ovjerene od strane gospodarskog subjekta.

Izjava sadržava:

 • Ime, prezime i OIB stručnjaka,
 • Struka/zanimanje,
 • Specijalnost,
 • Tvrtka zaposlenja,
 • Godine profesionalnog iskustva,
 • Navod da gospodarski subjekt jamči njihovu raspoloživost za cijelo vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi.

Izjavi se prilažu traženi tehnički certifikati, relevantnih za specijalnost koja se traži i životopisi tehničkih stručnjaka iz kojih je vidljiva struka/zanimanje, specijalnost i profesionalno iskustvo.

 • SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
 • Ponuda na obrascu ponuditeljasukladno traženom opisu
 • Troškovnik sa specifikacijom (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponude (priložiti)
 • Dokumentaciju koja dokazuje udovoljanje tehničkim i stručnim sposobnostima iz točke 3. ovog Poziva na dostavu ponude.
 • ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude je 10. listopada 2023. do 16:00 sati.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja i izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a najkasnije jedan dan prije roka za dostavu ponude do 12:00 sati. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom nabave mogu se dobiti upitom na mail: zagreb@suvag.hr i mdurovic@suvag.hr ili pozivom na 01/4629 603.

Ponuda se dostavlja osobno ili poštom, naslovljena na „Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10 000 Zagreb“ s naznakom „Telefonska centrala“.

Ponuda i svi njezini dijelovi moraju biti uvezani. Ponuda ili njezin dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

 • OSTALO
 • Informacije u vezi s predmetom nabave: tajništvo Poliklinike SUVAG, telefon: 01/4629-603, e-mail: zagreb@suvag.hr
 • Obavijest o rezultatima provedenog postupka objavit će se na službenim stranicama Poliklinike SUVAG, http://www.suvag.hr/