Poziv na dostavu ponude

Zagreb, 03. listopada 2023.                                                                                                                                                                                            

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, pokreće nabavu: Elektroakustički verbotonalni set VERBOTON G20 za individualnu rehabilitaciju slušanja po verbotonalnoj metodi – ili jednakovrijedno te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16., 114/22.) za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540,00 EUR (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 EUR (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: Elektroakustički verbotonalni set VERBOTON G20 za individualnu rehabilitaciju slušanja po verbotonalnoj metodi – ili jednakovrijedno; CPV: 32343000-9, sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude.

Gospodarski subjekt treba dostaviti svoju ponudu kojoj treba priložiti popunjeni troškovnik sa specifikacijom – upisati jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i sveukupnu cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost te dostaviti potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja ne stariju od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponude.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 25.160,00 € (bez PDV-a).

 • UVJETI NABAVE
 • način izvršenja: narudžbenica
 • rok izvršenja: do 15. studenog 2023. godine
 • mjesto izvršenja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučenog predmeta nabave obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučenim količinama iz troškovnika.
 • kriterij za odabir ponude: najniža cijena (u slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije)
 • SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
 • Ponuda na obrascu ponuditeljasukladno traženom opisu
 • Troškovnik sa specifikacijom (ispunjen)
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponude (priložiti)
 • ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude je 10. listopada 2023. do 16:00 sati.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja i izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a najkasnije jedan dan prije roka za dostavu ponude do 12:00 sati. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom nabave mogu se dobiti upitom na mail: zagreb@suvag.hr i mdurovic@suvag.hr ili pozivom na 01/4629 603.

Ponuda se dostavlja osobno ili poštom, naslovljena na „Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10 000 Zagreb“ s naznakomElektroakustički verbotonalni set VERBOTON G20 za individualnu rehabilitaciju slušanja po verbotonalnoj metodi – ili jednakovrijedno “.

Ponuda i svi njezini dijelovi moraju biti uvezani. Ponuda ili njezin dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

 • OSTALO
 • Informacije u vezi s predmetom nabave: tajništvo Poliklinike SUVAG, telefon: 01/4629-603, e-mail: zagreb@suvag.hr
 • Obavijest o rezultatima provedenog postupka objavit će se na službenim stranicama Poliklinike SUVAG, http://www.suvag.hr/