POTREBE ZA RADNICIMA

Broj biltena: 216
ZAGREB, 9.11.2021

TAJNIK/CA ŠKOLE

Radno mjesto


Broj: 2064983


Mjesto rada: ZAGREB


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 9.11.2021


Natječaj vrijedi do: 17.11.2021


Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje
NATJEČAJ za radno mjesto
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednJoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG, ravnateljica Poliklinike SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb raspisuje natječaj za radno mjesto:
Tajnik škole na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), jedan izvršitelj (m/ž) uz ugovoreni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20):
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Poliklinike SUVAG te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za prijavu istječe protekom roka u natječaju koji se posljednji objavljuje.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
•životopis
•dokaz o državljanstvu
•dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme,
•elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja
•uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Mjesto rada: Zagreb.
Osobe koje ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18. i 32/20.) dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale samo pod jednakim uvjetima.
Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017. i 98/2019.) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017. i 98/2019.) koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/2021) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. St. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će razgovor (intervju), uz mogućnost provedbe testiranja.
Ukoliko kandidat ne  pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati će biti tri dana prije obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno u sjedištu Poliklinike radnim danom od 8-16 sati ili preporučenom poštom na adresu: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Poliklinici SUVAG za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG. Poliklinika SUVAG će dostavljene podatke kandidata obrađivati u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja opozvati privolu za obradom svojih osobnih podataka.


Poslodavac


Poslodavac: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG


Kontakt:

  • osobni dolazak: ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10, ZAGREB
  • pismena zamolba: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb