Natječaj za popunu radnog mjesta – Voditelj/ica knjižnice – Poništenje natječaja

 Klasa: 510-08/18-03

Urbroj: 262-03-3-2018. od 19. XI. 2018.    (6916)

Poliklinika SUVAG, Kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za zapošljavanje na radnom mjestu voditelj/ica knjižnice – stručni/a suradnik/ica, jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog 24. 10. 2018. godine u Narodnim novinama 94/2018, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Poliklinike SUVAG.

U Zagrebu, 28. studenoga 2018.

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8263068.html


Klasa: 510-08/18-03

Urbroj: 262-03-3-2018-2069 od 17. X. 2018.    (6071)

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

– voditelj/ica knjižnice – stručni/a suradnik/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– VSS društvene ili humanističke struke/sukladno Zakonu o knjižnicama (NN br. 105/97, 05/98, 104/00, 69/09), Pravilniku o načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN br. 28/11, 16/14, 47/17), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01)

– godina dana iskustva

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

– verbotonalna edukacija

– znanje jednoga stranog jezika.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis,

– preslik rodnog lista,

– preslik domovnice,

– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme,

– dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji,

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara,

– dokaz o znanju stranog jezika,

– elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Kandidat/kinja koji ne pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

Prijave dostaviti na adresu Poliklinike u roku od 8 dana od objave natječaja: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od donošenja odluke.

Poliklinika za rehabilitaciju
slušanja i govora SUVAG Zagreb

Link natječaja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8260400.html

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

U Zagrebu, 24. listopada 2018.