Prijeoperacijska obrada

 

Prijeoperacijska dijagnostika ima svhu:

  • točno utvrditi jačinu gubitka sluha, pa time i indikaciju za operaciju
  • utvrditi postojanje povoljnih, ali i nepovoljnih činitelja za operaciju kako bi im se prilagodili kirurški i rehabilitacijski postupci, te dobile što potpunije informacije o predvidljivom uspjehu nakon ugradnje umjetne pužnice
  • audiološka: tonska audiometrija (TA), Verbotonalna audiometrija (VTA), govorne audiometrije (GA), audiometrija moždanog debla (BERA), otoakustička emisija (EOAE), elektroaudiometrija (EAM), funkcionalne pretrage slušanja ( optimalno slušno polje OSP).
  • vestibularna: elektronistagmografija (ENG), stabilometrijska platforma
  • psihiloško ispitivanje
  • neurološki pregled
  • predoperacijska rehabilitacija