O nama


Dva su osnovna oblika rehabilitacije na koje se upućuju pacijenti nakon dijagnostičke obrade.

Ambulantna individualna rehabilitacija, koja se provodi nekoliko puta tjedno ili, po potrebi, svakodnevno. Namijenjena je odraslim osobama sa slušnim i govornim teškoćama te djeci oštećena sluha ili s poremećajima govora kojima je takav tip rehabilitacije potreban i dovoljan. Djeca s težim i teškim oštećenjima sluha i/ili govora uključuju se u svakodnevni program kompleksne rehabilitacije koji prate i odgovarajući programi redovnih odgojno-obrazovnih ustanova. Rehabilitacija se provodi tijekom poludnevnog boravka u Centru za predškolski odgoj i obrazovanje ili Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG. Odvija se u dva osnovna oblika – individualnom i grupnom, uz primjenu verbotonalne elektroakustičke opreme i posebnih verbotonalnih postupaka: ritmičke i glazbene stimulacije, audiovizualni postugroup coordinationpci, dramatizacija. Rehabilitacija slušanja i/ili govora uključuje i specifičnu fizikalnu rehabilitaciju te, po potrebi, psihoterapiju.

Integracija slušno i/ili govorno oštećenih osoba, posebno djece, osnovni je cilj verbotonalne rehabilitacije. Zato Poliklinika SUVAG nema stacionar, već su djeca čiji roditelji žive izvan Zagreba smještena u obitelji udomitelja za vrijeme njihove rehabilitacije. U redoviti sustav odgoja i obrazovanja uključujemo ih u trenutku spremnosti, od vrtića do srednje škole (85% djece rehabilitirane u ovoj ustanovi završava redovite škole, a 11% ove populacije i više škole ili fakultete).

individualnaNa ostvarivanju programa djelatnosti rade stručnjaci različitih zvanja (medicinskih, društvenih, humanističkih, umjetničkih, tehničkih) s dodatnom verbotonalnom edukacijom, čija je osnovna zadaća provođenje i unapređivanje zdravstvene zaštite osoba oštećena sluha i/ili govora.