Verbotonalni seminari 2018. / 2019.

Verificirani programi

 

Polaznik je središnji čimbenik obrazovanja prema čijem se primarnom obrazovanju i zvanju, te daljnjem usmjerenju za obavljanje konkretnih poslova oblikuje provedba nastavnog plana i programa. Stoga je cjelokupna edukacija podijeljena u dva stupnja/modula.

Program usavršavanja u trajanju od 160 sati izvodi se kroz teorijski i praktični oblik rada. Teorijski dio programa u trajanju od 80 do 100 sati, a praktični u trajanju od 60-80 sati, izvode se ovisno o modulu.

Uvjet za pohađanje drugog stupnja je završen prvi stupanj ili znanje (pismeno provjereno) tog stupnja.

Sukladno nastavnom planu i programu usavršavanja stručnjaka/inje za rad s osobama oštećena sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode verbotonalni seminar se održava u dva dijela:

1. stupanj: Osnove teorije verbotonalnog sistema

  • 40 sati (30 sati predavanja, 10 sati vježbi)
  • Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 10 polaznika) – 300 €
  • 12. – 16. studeni 2018.

2. stupanj: prema izabranom modulu

  • 120 sati (broj predavanja i vježbi ovisno o modulu)
  • 6. svibnja – 5. lipnja 2019.
1. Verbotonalna rehabilitacija osoba oštećena sluha

Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 5 polaznika) – 1000 €

60 sati predavanja

60 sati vježbi

Ukupno: 120 sati

2. Verbotonalna rehabilitacija osoba s govorno-jezičnim teškoćama

Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 5 polaznika – 1000 €

70 sati predavanja

50 sati vježbi

Ukupno: 120 sati

3. Verbotonalni pristup odgoju i obrazovanju djece oštećena sluha i/ili govora

Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 5 polaznika) – 1000 €

70 sati predavanja

50 sati vježbi

Ukupno: 120 sati

4. Verbotonalni specifični pristupi – fonetski ritmovi

Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 5 polaznika) – 1000 €

50 sati predavanja

70 sati vježbi

Ukupno: 120 sati

 

Kandidatima koji su nezaposleni odobrava se popust od 15%.
Kotizacija se plaća u cijelosti prije početka seminara u kn po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
Ako grupa ima manje od predviđenog broja polaznika cijena se razmjerno uvećava ili se edukacija, zbog premalog broja zainteresiranih kandidata, neće održati.

Završnom ispitu za postizanje izabranog stupnja polaznik pristupa nakon završenog obrazovnog razdoblja (160 sati).

Nakon položenog ispita dobiva uvjerenje o postignutom stupnju usavršavanja za poslove stručnjaka/inje za rad s osobama oštećena sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode.

Uvjerenje je javno priznata isprava, a postignuti stupanj se upisuje u radnu knjižicu.

 

Uvjeti za upis

 

U program usavršavanja se može upisati osoba koja ima visoku stručnu spremu: završen odgovarajući diplomski studij: Medicinski, Filozofski, Edukacijsko-rehabilitacijski, Učiteljski, Prirodoslovno matematički, Kineziološki fakultet, Glazbenu akademiju ili Akademiju likovnih umjetnosti.

Prilikom upisa polaznik je dužan priložiti kopiju diplome o završenom diplomskom studiju.

ON-LINE PRIJAVA

Prijava za 2. stupanj, prema izabranom modulu (prijave se zaprimaju do 19. travnja 2019.)

Poliklinika SUVAG – Zagrebp
Kneza Ljudevita Posavskog 10, p.p. 617
10 000 ZAGREB
Tel: +385 (0)1 46 29 603
Fax: +385 (0)1 46 55 166
e-mail: zagreb@suvag.hr