Centar za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 7.00 – 20.00 sati

Za logopedsku i psihološku dijagnostiku možete se naručiti na jedan od ponuđenih načina navedenih na stranici za naručivanje.

Dostupni logopedski dijagnostički termini za djecu do navršene 3 godine starosti i dostupni psihološki termini za djecu do 4 godine popunjeni su do kraja travnja 2024.godine.

 

Voditeljica Centra: Darija Hercigonja Salamoni, mag. logoped
Telefon: + 385 (0)1 4629 642
E-pošta: dherc@suvag.hr

Stručni tim: logopedi, psiholog

Centar  za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici se nalazi u prizemlju zgrade Medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora
(Ljudevita Posavskog 10a, ulaz iz Lepušićeve ulice).

Centar za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici (u daljnjem tekstu Centar) je ustrojbena jedinica Odjela medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora. Djelovanje Centra prožima različite aspekte područja rane intervencije/rehabilitacije. Usluge koje se svakodnevno pružaju zajedno čine cjelinu u okviru Verbotonalne metode.

Kako rana intervencija ima dva fokusa, dijete i njegove roditelje (odnosno obitelj),  posebna pažnja svih terapeuta posvećena je suradnji s roditeljima naših korisnika. Stoga savjetodavni rad s roditeljima implicitno čini bazu svakog terapijskog programa.

Djelatnici:

U Centru rade logopedi (mag./prof. logopedije) i jedan psiholog koji su educirani za rad s djecom niske kronološke dobi. Svi logopedi osim završenog studija logopedije imaju završen  verbotonalni seminar. Djelatnice imaju završene edukacije za provedbu standardiziranih mjernih instrumenata iz područja logopedije u svrhu kvalitetnog  provođenja prve logopedske dijagnostike kao i kontrolnih evaluacijskih pregleda. Dio djelatnica ima završen i Specijalistički studij iz rane intervencije, kao i edukaciju za primjenu Opservacijskog protokola  za dijagnostiku autizma ADOS–2 (standardiziranog mjernog instrumenta za procjenu komunikacijskih i socijalnih vještina osoba zbog postojanja sumnje na poremećaj iz spektra autizma). U Centru dodatno educirani stručnjaci provode i posebne verbotonalne postupke.

Vrste usluga i programa:

Organizacijska shema Centra za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici:

U Centru se provode programi logopedske i psihološke dijagnostike, savjetovanja roditelja, rane intervencije/rehabilitacije i logopedske terapije za djecu  koja kasne u razvoju komunikacije, jezika i govora tijekom prvih godina života.

U Centru se obavlja inicijalna logopedska dijagnostika djece do 3 godine starosti i psihološka dijagnostika djece do 4  godine starosti .

Za logopedsku i psihološku dijagnostiku možete se naručiti na jedan od ponuđenih načina navedenih na stranici za naručivanje.

Ukoliko se temeljem kliničke slike ili preporuke multidisciplinarnog tima ostvari pravo na ranu rehabilitaciju/intervenciju u Centru, dijete će  biti predbilježeno na listu za uključivanje u terapiju. Na listu se djeca upisuju po broju kartona koji se otvara prilikom prvog pregleda u našoj Ustanovi. Podaci o djetetu su upisani na listu i bit ćete pozvani kada dođete na red za uključenje.

  • Nakon primitka pismene preporuke, roditelji mogu za provjeru stanja na listi za uključenje poslati upit na mail-a adresu centar-rr@suvag.hr ili  nazvati  radnim danima 13:00-13:30 na  telefon 01/4629-656  ili utorkom od 13:00 – 14:00  na mobitel +385(0)91 4110  017.

Molimo isključivo zvati u navedeno vrijeme jer se u ostalo vrijeme provodi terapija s djecom.