Verbotonalni seminar – II. stupanj: Verbotonalna rehabilitacija osoba s govorno-jezičnim teškoćama – 6. rujan – 6. listopad 2021.

Verificirani programi

Polaznik je središnji čimbenik obrazovanja prema čijem se primarnom obrazovanju i zvanju, te daljnjem usmjerenju za obavljanje konkretnih poslova oblikuje provedba nastavnog plana i programa.

Program usavršavanja izvodi se kroz teorijski i praktični oblik rada.

Uvjet za pohađanje drugog stupnja je završen prvi stupanj ili znanje (pismeno provjereno) tog stupnja.

Verbotonalna rehabilitacija osoba s govorno-jezičnim teškoćama.   Kotizacija po kandidatu (za grupu od najmanje 5 polaznika – 1000 €70 sati predavanja50 sati vježbiUkupno: 120 sati

Kandidatima koji su nezaposleni odobrava se popust od 15%.
Kotizacija se plaća u cijelosti prije početka seminara u kn po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
Ako grupa ima manje od predviđenog broja polaznika cijena se razmjerno uvećava ili se edukacija, zbog premalog broja zainteresiranih kandidata, neće održati.

Završnom ispitu za postizanje izabranog stupnja polaznik pristupa nakon završenog obrazovnog razdoblja.

Nakon položenog ispita dobiva uvjerenje o postignutom stupnju usavršavanja za poslove stručnjaka/inje za rad s osobama oštećena sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode.

Uvjerenje je javno priznata isprava, a postignuti stupanj se upisuje u radnu knjižicu.

Uvjeti za upis

U program usavršavanja se može upisati osoba koja ima visoku stručnu spremu: završen odgovarajući diplomski studij: Medicinski, Filozofski, Edukacijsko-rehabilitacijski, Učiteljski, Prirodoslovno matematički, Kineziološki fakultet, Glazbenu akademiju ili Akademiju likovnih umjetnosti.

Prilikom upisa polaznik je dužan priložiti kopiju diplome o završenom diplomskom studiju.