Potrebe za radnicima

ZAGREB, 14.7.2021

LOGOPED/INJA

Radno mjesto


Broj:  2010791


Mjesto rada:  ZAGREB


Broj traženih radnika:  1


Vrsta zaposlenja:  Na određeno; zamjena


Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme


Način rada:  2 smjene


Smještaj:  Nema smještaja


Naknada za prijevoz:  U cijelosti


Natječaj vrijedi od:  14.7.2021


Natječaj vrijedi do:  22.7.2021


Posloprimac


Razina obrazovanja:  Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Radno iskustvo:  1 godinu


Ostale informacije:  

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
1. Logoped – na određeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/ž)
 Uvjeti:
• diplomski sveučilišni studij logopedije (s tim izjednačen VSS)
• verbotonalna edukacija
• 1 godina radnog iskustva
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
•životopis,
•dokaz o državljanstvu,
•dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme,
•dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji
•elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
•uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Mjesto rada je u Zagrebu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja podnese nepravovremenu ili nepotpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Kandidat koji ne pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno u sjedištu Poliklinike radnim danom od 8-16 sati ili preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Poliklinici SUVAG za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG. Poliklinika SUVAG će dostavljene podatke kandidata obrađivati u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja opozvati privolu za obradom svojih osobnih podataka.  


Poslodavac


Poslodavac:  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG


Kontakt:  

  • osobni dolazak: ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10, ZAGREB
  • pismena zamolba: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb