Natječaj za popunu radnog mjesta – Logoped/inja – Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za radno mjesto logoped/inja: 

U Zagrebu, 06. studenoga 2018.


Klasa: 510-08/18-03

Urbroj: 262-03-3-2018-2028 od 11. X. 2018.    (5993)

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– logoped/inja – na neodređeno puno radno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

– VSS društvene struke – smjer logopedija, sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

– godina dana iskustva

– verbotonalna edukacija.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis,

– preslik rodnog lista,

– preslik domovnice,

– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme,

– dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji,

– elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Kandidat/kinja koji ne pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

Prijave dostaviti na adresu Poliklinike u roku od 8 dana od objave natječaja: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja
i govora SUVAG, Zagreb

Link natječaja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8260196.html

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

U Zagrebu, 24. listopada 2018.