POTREBE ZA RADNICIMA

ZAGREB, 12.1.2022

UČITELJ/ICA U PREDMETNOJ NASTAVI – STRUČNJAK ZA RAD S OSOBAMA S OŠTEĆENJEM SLUHA I/ILI GOVORA PRIMJENOM VERBOTONALNE METODE (UČITELJ/ICA MATEMATIKE)

Radno mjesto


Broj: 2087758


Mjesto rada: ZAGREB


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi


Radno vrijeme: 26 sati tjedno


Način rada: 2 smjene


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 12.1.2022


Natječaj vrijedi do: 20.1.2022


Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG, ravnateljica Poliklinike SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb raspisuje natječaj za radno mjesto:

Učitelj/ica u predmetnoj nastavi – stručnjak za rad s osobama s oštećenjem sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode (učitelj/ica matematike) na neodređeno nepuno radno vrijeme, 26 sati tjedno, jedan izvršitelj/ica uz ugovoreni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN broj 6/19 i 75/20) te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Poliklinike SUVAG. Posebni uvjet propisan Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Poliklinike SUVAG je završena verbotonalna edukacija.

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Poliklinike SUVAG te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za prijavu istječe protekom roka u natječaju koji se posljednji objavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
•životopis
•dokaz o državljanstvu
•dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme
•uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
•elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
•dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Mjesto rada: Zagreb.

Osobe koje ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18. i 32/20.) dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale samo pod jednakim uvjetima.

Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017. i 98/2019.) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017. i 98/2019.) koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/2021) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. St. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će razgovor (intervju), uz mogućnost provedbe testiranja.
Ukoliko kandidat ne  pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati će biti tri dana prije obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno u sjedištu Poliklinike radnim danom od 8-16 sati ili preporučenom poštom na adresu: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Poliklinici SUVAG za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG. Poliklinika SUVAG će dostavljene podatke kandidata obrađivati u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja opozvati privolu za obradom svojih osobnih podataka.


Poslodavac


Poslodavac: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG


Kontakt:

  • osobni dolazak: ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10, ZAGREB
  • pismena zamolba: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb