Odluka o poništenju postupka nabave

Na temelju članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je donijelo Upravno vijeće Poliklinike SUVAG na 39. sjednici održanoj 29.5.2020. godine, ravnateljica Poliklinike SUVAG dana 11. rujna 2023. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU

U postupku nabave

RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

evidencijski broj nabave JN 6-23, procijenjene vrijednosti nabave 9.190,58 EUR bez PDV-a, zbog nemogućnosti osiguranja dodatnih financijskih sredstava temeljem čl. 298. stavka 1. točke 9. ZJN odbija se ponuda ponuditelja:

– Senso profi d.o.o., Vukomerička ulica 6, 10 410 Velika Gorica, čija je ukupna cijena 9.956,80 EUR bez PDV-a, odnosno s PDV-om 12.446,00 EUR.

Ova Odluka postaje izvršna danom donošenja.

Ravnateljica

izv.prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza