Poziv na dostavu ponude – Kruh i krušni proizvodi

Zagreb, 20. lipnja 2024.

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, pokreće nabavu: Kruh i krušni proizvodi te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16., 114/22.) za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540,00 EUR (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 EUR (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su: KRUH I KRUŠNI PROIZVODI; CPV: 15811200-8, sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude.

Gospodarski subjekt treba dostaviti svoju ponudu kojoj treba priložiti popunjeni troškovnik – upisati jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, iznos i stopu PDV-a, kao i cijenu ponude sa i bez poreza na dodanu vrijednost. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 15.100,00 € (bez PDV-a).

 1. UVJETI NABAVE
 • način izvršenja: narudžbenica
 • rok izvršenja: 12 mjeseci
 • mjesto izvršenja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, centralna zgrada
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučenih roba obavit će se u roku 60 dana nakon potpisom prihvaćenog računa od strane Naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučenim količinama roba iz troškovnika
 • rok isporuke: isporuka će se izvršavati svakodnevno najkasnije do 6:30 sati na temelju tjedne narudžbe robe koju će Naručitelj dostaviti Izvršitelju svaki tjedan najkasnije u petak do 16 sati za naredni tjedan, a iznimno u slučaju promjena Naručitelj će javiti Izvršitelju promjenu najkasnije do 12 h za isporuku koja slijedi sljedeći dan
 • kriterij za odabir ponude: najniža cijena (u slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije)
 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
 • Troškovnik (ispunjen)
 1. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude je petak, 27. lipnja 2024. do 12:00 sati.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja i izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a najkasnije jedan dan prije roka za dostavu ponude do 12:00 sati. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom nabave mogu se dobiti upitom na mail: zagreb@suvag.hr i mkirincic@suvag.hr ili pozivom na 01/4629 603.

Ponuda se dostavlja osobno ili poštom, naslovljena na „Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10 000 Zagreb“ s naznakom „Kruh i krušni proizvodi“.

Ponuda i svi njezini dijelovi moraju biti uvezani. Ponuda ili njezin dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

 1. OSTALO
 • Informacije u vezi s predmetom nabave: telefon: 01/4629-604, e-mail: mkirincic@suvag.hr
 • Obavijest o rezultatima provedenog postupka objavit će se na službenim stranicama Poliklinike SUVAG, http://www.suvag.hr/

S poštovanjem,

Ravnateljica Poliklinike SUVAG

izv.prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza