Poziv na dostavu ponude – voće, povrće i srodni proizvodi

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, pokreće nabavu: Voće, povrće i srodni proizvodite upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16., 114/22.) za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540,00 EUR (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 EUR (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: VOĆE, POVRĆE I SRODNI PROIZVODI; CPV: 03220000-9, sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik – upisati jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos PDV-a te cijenu ponude s PDV-om.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 9.300,00 € (bez PDV-a).

 1. UVJETI NABAVE
 • način izvršenja: narudžbenica
 • rok izvršenja: 12 mjeseci od primitka narudžbenice
 • mjesto izvršenja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, centralna zgrada
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučene robe obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučenim količinama iz troškovnika.
 • kriterij za odabir ponude: najniža cijena (u slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije)
 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
 1. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude je 13. lipnja 2024. do 12:00 sati.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja i izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a najkasnije jedan dan prije roka za dostavu ponude do 15:00 sati. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom nabave mogu se dobiti upitom na mail: mkirincic@suvag.hr ili pozivom na 01/4629 604.

Ponuda se dostavlja na adresu naručitelja Poliklinika SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom „Voće, povrće i srodni proizvodi – dostava ponude – ne otvaraj“.

 1. OSTALO
 • Obavijest o rezultatima provedenog postupka objavit će se na službenim stranicama Poliklinike SUVAG, http://www.suvag.hr/


Troškovnik