Poziv na dostavu ponude

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, pokreće nabavu: Bojanje zidova i stropova hodnika i stubišta u centralnoj zgradi Poliklinike SUVAG te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16., 114/22.) za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540,00 EUR (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 EUR (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su: BOJANJE ZIDOVA I STROPOVA HODNIKA I STUBIŠTA U CENTRALNOJ ZGRADI POLIKLINIKE SUVAG; CPV: 45442100-8, sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude.

Gospodarski subjekt treba dostaviti svoju ponudu kojoj treba priložiti popunjeni troškovnik s rekapitulacijom – upisati jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i sveukupnu cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, dostaviti minimalno jednu ovjerenu potvrdu o uredno izvršenim radovima i potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 15.000,00 € (bez PDV-a).

 • UVJETI NABAVE
 • način izvršenja: narudžbenica
 • rok izvršenja: 01.07. – 31.08.2023.
 • mjesto izvršenja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, centralna zgrada
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučenim količinama iz troškovnika.
 • kriterij za odabir ponude: najniža cijena (u slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije)
 • SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
 • Troškovnik (ispunjen) s rekapitulacijom
 • Potvrda o uredno izvršenim radovima izvedenim u skladu s pravilima struke (ispunjena i ovjerena), a vezano uz predmet  javne nabave
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja (priložiti)
 • ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA (TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST)

Gospodarski subjekt mora, sukladno Pozivu za dostavu ponude, dokazati da je u godini u kojoj je započet ovaj postupak jednostavne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini uredno izvršio jedan ili više ugovora čiji opseg obuhvaća adaptacije poslovnih prostora ili slične radove, na način da je vrijednost izvršenih ugovora jednaka ili veća od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.

Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz ove točke Poziva za dostavu ponude gospodarski subjekt je obvezan dostaviti minimalno jednu ovjerenu potvrdu o uredno izvršenim radovima.

 • ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude je ponedjeljak, 26. lipnja 2023. do 12:00 sati.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja i izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a najkasnije jedan dan prije roka za dostavu ponude do 12:00 sati. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom nabave mogu se dobiti upitom na mail: zagreb@suvag.hr i mdurovic@suvag.hr ili pozivom na 01/4629 603.

Ponuda se dostavlja osobno ili poštom, naslovljena na „Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10 000 Zagreb“ s naznakomBojanje zidova i stropova hodnika i stubišta u centralnoj zgradi Poliklinike SUVAG“.

Ponuda i svi njezini dijelovi moraju biti uvezani. Ponuda ili njezin dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

 • OSTALO
 • Informacije u vezi s predmetom nabave: tajništvo Poliklinike SUVAG, telefon: 01/4629-603, e-mail: zagreb@suvag.hr
 • Obavijest o rezultatima provedenog postupka objavit će se na službenim stranicama Poliklinike SUVAG, http://www.suvag.hr/