Poziv na dostavu ponude – soboslikarski radovi

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, pokreće nabavu: Soboslikarski radovi na Odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije Poliklinike SUVAG te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16., 144/22.) za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540,00 EUR (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 EUR (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su: SOBOSLIKARSKI RADOVI NA ODJELU MEDICINSKE DIJAGNOSTIKE I REHABILITACIJE POLIKLINIKE SUVAG; CPV: 45442100-8, sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik – upisati jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 41.400,00 € (bez PDV-a).

2. UVJETI NABAVE

  • način izvršenja: narudžbenica
  • rok izvršenja: 01.07.- 31.08.2023.
  • mjesto izvršenja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, zgrada zdravstva (Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije)
  • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučenih roba obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučenim količinama roba iz troškovnika.
  • kriterij za odabir ponude: najniža cijena (u slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije)
  1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

4. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude je do utorak, 21. ožujka 2023. do 12:00 sati.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja i izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a najkasnije jedan dan prije roka za dostavu ponude do 12:00 sati. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom nabave mogu se dobiti upitom na mail: zagreb@suvag.hr i asucur@suvag.hr ili pozivom na 01/4629 603.

Ponuda se dostavlja na e-mail adresu naručitelja zagreb@suvag.hr i asucur@suvag.hr.

5. OSTALO

  • Informacije u vezi s predmetom nabave: tajništvo Poliklinike SUVAG, telefon: 01/4629-603, e-mail: zagreb@suvag.hr
  • Obavijest o rezultatima provedenog postupka objavit će se na službenim stranicama Poliklinike SUVAG, http://www.suvag.hr/


TROŠKOVNIK