Poziv na dostavu ponude – uredski potrošni materijal

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, pokreće nabavu: Uredski potrošni materijal te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16., 144/22.) za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave manja od 26.540,00 EUR (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 EUR (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su: UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL; CPV: 30192000-1, sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponude.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik – upisati jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos PDV-a te cijenu ponude s PDV-om.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 10.000,00 EUR (bez PDV-a).

2. UVJETI NABAVE

  • način izvršenja: narudžbenica
  • rok izvršenja: 12 mjeseci od primitka narudžbenice
  • mjesto izvršenja: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, centralna zgrada
  • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučenih roba obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučenim količinama roba iz troškovnika.
  • kriterij za odabir ponude: najniža cijena (u slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije)
  1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
  • Troškovnik (ispunjen)

4. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rok za dostavu ponude je do srijede, 01. ožujka 2023. do 12:00 sati.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja i izmjene vezane uz Poziv na dostavu ponuda, a najkasnije jedan dan prije roka za dostavu ponude do 12:00 sati. Sve obavijesti u svezi s ovim postupkom nabave mogu se dobiti upitom na mail: zagreb@suvag.hr i asucur@suvag.hr ili pozivom na 01/4629 603.

Ponuda se dostavlja na e-mail adresu naručitelja zagreb@suvag.hr i asucur@suvag.hr.

5. OSTALO

  • Informacije u vezi s predmetom nabave: tajništvo Poliklinike SUVAG, telefon: 01/4629-603, e-mail: zagreb@suvag.hr
  • Obavijest o rezultatima provedenog postupka objavit će se na službenim stranicama Poliklinike SUVAG, http://www.suvag.hr/

TROŠKOVNIK:

TROŠKOVNIK

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE