Potrebe za radnicima – Rezultati natječaja

Rezultati natječaja za radno mjesto voditelj/ica knjižnice – stručni/a suradnik/ica: Rezultat natječaja za popunu radnog mjesta - PDF

U Zagrebu, 20. rujna 2018.

 

VODITELJ/ICA KNJIŽNICE – STRUČNI/A SURADNIK/CA

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
1. Voditelj/ica knjižnice – stručni/a suradnik/ca– na neodređeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– VSS društvene ili humanističke struke/sukladno Zakonu o knjižnicama (NN br. 105/97, 05/98, 104/00, 69/09), Pravilniku o načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN br. 28/11m 16/14, 47/17), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01)
– godina dana iskustva
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
– verbotonalna edukacija
– znanje jednog stranog jezika
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
–     životopis,
– presliku rodnog lista,
– presliku domovnice,
– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme,
– dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji,
– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara,
– dokaz o znanju stranog jezika,
– elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije
od 6 mjeseci.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osobe navedene u članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i dužne su uz prijavu na javni natječaj prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Kandidat/kinja koji ne pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Prijave dostaviti na adresu Poliklinike u roku od 8 dana od dana objave natječaja: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843