POTREBE ZA RADNICIMA

ZAGREB, 19.11.2021

LOGOPED/INJA

Radno mjesto


Broj: 2068892 


Mjesto rada: ZAGREB 


Broj traženih radnika: 1 


Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena 


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 


Način rada: 2 smjene 


Smještaj: Nema smještaja 


Naknada za prijevoz: U cijelosti 


Natječaj vrijedi od: 19.11.2021 


Natječaj vrijedi do: 27.11.2021 


Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat 


Radno iskustvo: 1 godinu 


Ostale informacije: 

Poliklinika za rehabilitaciju                                                                           

slušanja i govora SUVAG

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Logoped – na određeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/ž)

             Uvjeti:

 • diplomski sveučilišni studij logopedije (s tim izjednačen VSS)
 • verbotonalna edukacija
 • 1 godina radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme,
 • dokaz o završenoj verbotonalnoj edukaciji
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13, 98/19), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/2021) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18, 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/2021) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. St. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Mjesto rada je u Zagrebu.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Poliklinika zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti intervju i/ili testiranje, o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Ukoliko kandidat ne  pristupi intervjuu i/ili testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno u sjedištu Poliklinike radnim danom od 8-16 sati ili preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Poliklinici SUVAG za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Poliklinike SUVAG. Poliklinika SUVAG će dostavljene podatke kandidata obrađivati u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja opozvati privolu za obradom svojih osobnih podataka.


Poslodavac


Poslodavac: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG 


Kontakt: 

 • osobni dolazak: ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10, ZAGREB 
 • pismena zamolba: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb